Extrastämma 2 sept kl 18 angående stadgeändring

Kallelse till extrastämma för föreningen Lunk i Kring onsdag den 2 sept kl 18

Plats: Kojan på Berga gård. Anmälan till  cecilia.goransdotter@comhem.se

1. mötets öppnande 2. val av ordförande 3. val av sekreterare och justerare 4. val av rösträknare 5. godkännande av dagordningen 6. beslut ang stadgeändring enligt medsänd bilaga 7. mötet avslutas

Bilaga till extra stämma i Ridföreningen Lunk i Kring 2 september 2020.

Förslag till stadgeändring Ridföreningen Lunk i Kring antaget på styrelsemötet den 13 februari, som föreslår stadgeändring och antogs på årsmötet den 25 april 2020.

Stadgeändring § 13

Bakgrund: De sista åren har vi erfarit att det är önskvärt att kunna vara friare i tillsättningen av poster inom styrelsen, tex anser vi inte att det ska vara krav på en kassörpost om vi har en ekonomiansvarig, även om vi eftersträvar en kassörspost. Dessutom kan det vara bra med en utnämnd vice ordförande som kan ersätta ordföranden vid eventuell frånvaro, undertecknande av handlingar osv. Samma person kan då också ha flera uppdrag. Med nedanstående stadgeförändring låser inte föreningen fast sig i exakta uppdrag, det blir istället styrelsens ansvar att anpassa uppdragen till den verklighet föreningen befinner sig i.

Nuvarande § 13 lyder: §13 Ridföreningen Lunk i krings styrelse består av: ordförande, sekreterare, kassör och två till tre övriga ledamöter samt minst en suppleant. Styrelsen har rätt att adjungera medlemmar och av föreningen anställd personal till styrelsen.

Förslag till stadgeändring: §13  Ridföreningen Lunk i krings styrelsesammansättning. Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst fyra och max fem övriga ledamöter samt minst en suppleant. Styrelsen får utse inom sig vice ordförande och övriga befattningshavare såsom sekreterare och kassör. Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse adjungerad ledamot som även kan vara av föreningen anställd personal. Sådan ledamot har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt.

Välkomna !

Erika och styrelsen

 

Kommentarer är avstängda