Årsmöte 19 april kl 17.30 kallelse och dagordning

Kallelse till ordinarie årsmöte i Lunk i kring 2021stallkompis 3

 Till alla medlemmar

 Årsmöte för Ridföreningen Lunk i kring kommer äga rum måndagen 19 april klockan 17:30, i Kojan hos ”Lunken”på Berga Gård, 178 93 Drottningholm. Det kommer även gå att delta på mötet digitalt.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsrapport finns att hämta på hemsidan lunkikring.nu senast en vecka före mötet.

Eventuella motioner tas emot senast 2021-03-29.

Motioner och anmälan om deltagande till årsmötet skickas till Cecilia Norlander cecilia.goransdotter@icloud.com

Vill du delta digitalt, anmäl det även till Malin Lindelöw på mailadress:

malin@lindelowpartners.com så får du en digital mötesinbjudan via Teams.

Förslag till dagordning Lunk i Kring Årsmöte 20210419

§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3 Val av två protokolljusterare

§4 Justering av röstlängden

§5 Fråga om mötets behöriga utlysande och godkännande av
dagordningen

§6 Föredragning av verksamhetsberättelsen och årsredovisning för det
gångna året

§7 Revisorns berättelse

§8 Fastställande av årsredovisning samt disposition av resultatet

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Propositioner, däribland medlemsavgifter för nästkommande år och
verksamhetsplan för innevarande år

§11 Eventuella motioner

§12 Val av ordinarie styrelseledamöter för två år samt eventuella
fyllnadsval

§13 Val av suppleant/er för 1 år

§14 Val av revisor för ett år samt eventuell suppleant för denna

§15 Val av valberedning till nästa årsmöte

§16 Övrigt

§17 Mötets avslutande

 

 

 

Välkommen!

 

Styrelsen

Kommentarer är avstängda