Årsmöte den 25 april kl 13, se länk, samt dagordning

stallkompis 3Ridföreningen Lunk i Kring

Kallelse till ordinarie årsmöte

Till alla medlemmar
Årsmöte för Ridföreningen Lunk i Kring kommer äga rum  via länk https://join.skype.com/X1XG9Z93OY9H Tid: 25 april 2020 kl 13.00.

Verksamhetsberättelse, styrelseprotokoll, resultat-/balansräkning och revisionsrapport kommer finnas att tillgå här på hemsidan innan mötet.Eventuella motioner tas emot senast 2020-04-04.Motioner och anmälan om deltagande till årsmötet tas emot av Josefin Eberg josefineberg@hotmail.com

Välkommen!
Styrelsen

 Förslag till dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3 Val av två protokolljusterare
§4 Justering av röstlängden
§5 Fråga om mötets behöriga utlysande och godkännande av
dagordningen
§6 Föredragning av verksamhetsberättelsen och årsredovisning för det
gångna året
§7 Revisorns berättelse
§8 Fastställande av årsredovisning samt disposition av resultatet
§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Propositioner, däribland medlemsavgifter för nästkommande år och
verksamhetsplan för innevarande år
§11 Eventuella motioner
§12 Val av styrelseordförande på två år
§13 Val av ordinarie styrelseledamöter för två år samt eventuella
fyllnadsval
§14 Val av revisor för ett år samt ecentuell suppleant för denna
§15 Val av valberedning till nästa årsmöte
§16 Övrigt
§17 Mötets avslutande

Kommentarer är avstängda